tècniques de gravat sobre ceràmica

tècniques de gravat sobre ceràmica

 

Les sessions de tres hores, desenvolupades en cinc setmanes, estaven concebudes com un procés de laboratori
amb diferents objectius previs.Els dibuixos eren representacions senzilles, arbitràries, que cercaven acompanyar a
alumnes que no l’ utilitzen com a pràctica d’ús habitual, a dibuixar dolçament, quasi sense adonar-se’n, represen-
tacions més abstractes o figuratives.

Al gravar una línia, afegim un traç molt definit i unes trames que donen qualitat a la representació, sensiblement
molt diferent al resultat obtingut amb la realització a pinzell.
Les tècniques de gravat serveixen per donar recursos decoratius i expressius quan es treballa a partir de bases
d’esmalt i les problemàtiques afegides que aquest pateixen al bellugar-se durant la cocció i malmetre la definició
de les decoracions.

Reflexions tècniques sobre el punt d’humitat del suport de fang, el punt de “mordent” de la cola i la densitat de la
tinta,desviava la preocupació per la qualitat de la representació final, entenent el procés com una suma de pràc-
tiques, assumibles per tots.

L’aplicació poc ortodoxa d’esmalts, van permetre resultats més propers a pràctiques pictòriques, aconseguint
matisacions o brillos a la carta.